اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مهندس مسلم افزونی مسئول فناوری اطلاعات 06136327600 107-7
مهندس محمدرضا علیدادی مسئول تاسیسات 06136327600 166
آرمان رادمهر مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی 06136327600 148
غلام رضا آقاجانی مسئول درآمد 06136327600 150
مریم کلانتر رشیدی مسئول تجهیزات پزشکی 06136327600 171
اکرم کرمعلی زاده مسئول تغذیه 06136327600 172
نعیمه ضرغامیان زاده مسئول بهداشت محیط 06136327600 172
دکتر فاطمه اسپره مسئول فنی داروخانه 06136327600 167
خدیجه عسکرزاده مسئول ترخیص 06136327600 150
مرضیه حسینی تبار مسئول بخش داخلی و اطفال 06136327600 110
لیلا بهداروند مسئول اورژانس 06136327600 109
سمیه علیخانی مسئول دیالیز 06136327600 190

2